About Me

My photo
प्रेम ... हा माझ्या आयुष्यातला अंत नसलेला शब्द आहे ... ह्या शब्दशिवाय माझ जीवन अपुर -अधूर आहे ... मला मनापासून प्रेम करायला सहज जमत म्हनुनच कधी कधी अपेक्षा भंग पण होतो ... अडीच अक्षरांचा हा शब्द ..पण माझ पूर्ण आयुष्य ह्याने व्यापल आहे ... मला विचारांचे पंख लावून आकाशात उडायला आवडत ... नको म्हनालेल्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा करायला आवडतात ... पावसाचे चार थेंब का असेना ते ही अनुभवायला आवडतात... मला मनसोक्त जगायला आवडत ......

Thursday, September 17, 2009

नाटक .....

माझे मलाच कळले नाही मी कधी तुझे झाले
तुझ्याजवळ येताना तुझ्यापासून दूर गेले .....
तू माझ्यासाठी नाही याचे दू:ख नाही आहे ,
पण तुझे हेच खोटे भासवने मला सलते आहे..मला सलते आहे ...
तुझ्या परतीची वाट न्याहाळने मी सोडले आहे
तुझ्या पाउलखुना दिसल्या तरी मागे परतणार नाही आहे
माझे हसने तुझ्यासाठी होते....
माझे जगने तुझ्यासाठी होते.....
पण तुझे प्रेम माझ्यासाठी केवल एक नाटक होते ....नाटक होते ......

2 comments: